Lélekfotó

"Az igaz válaszokat mindig kérdés nélkül kapod."

Lélekfotó – kép, ami a lelkünkben él és a fényképben ölt testet

„Az objektívet megcsalni nem lehet. Ha az érzés nem őszinte, a meglátás csak kitalált, mesterkélt, az objektív pontosan reprodukálja, sőt fokozza a mesterkéltséget. [...] A fotó szépsége igazságából fakad.” (André Kertész)

Egy általam tervezett és vezetett speciális csoport a Lélekfotó csoport, ami sajátos módszerével, a lelki egészséget meghatározó és az adott problémával összefüggő témákban készített képekkel, azok csoportos feldolgozásával segít a csoporttagoknak abban, hogy önmagukat jobban megismerve és megértve problémájukat is megértsék, és annak megoldásában előbbre lépjenek.

Minden felszínre került probléma mögött van valami kiváltó ok. Ezek az okok sokszor ismeretlenek, mélyen elrejtve hatnak. Ahhoz, hogy az észlelt problémát meg tudjuk oldani, először meg kell azt érteni, ezért fontos megismerni annak valódi forrását. Ebben segít, ha nem csak közvetlenül a problémával, hanem azokkal az életünket meghatározó alapokkal is foglalkozunk, amelyek a személyiségünk alakulására, viselkedésünkre, gondolatainkra, érzéseinkre hatnak. Ezeken az alapokon, a lelki folyamatok összefüggésein keresztül áthatóbb változást érhetünk el.

Anya: „Ő anyum. Valahol megkövült a szíve az életében és nem engedett ki és be sem soha.”

A fényképekkel történő képi kifejezés segítségével mélyebb, a tudattalan hatásait is beépítő fejlődés, illetve javulás érhető el az önismeretben, illetve a lelki egészségi állapotban. A fényképezés, a fényképek csoportos feldolgozása segítségével olyan igazságokat lehet feltárni, amik szóban nem, vagy csak nehezen kifejezhetők.

Apa: „Én is a múltkor értettem meg, mitől romolhat meg egy apa-lány kapcsolat. Azóta tudom, hogy ő éretlen autoriter. Terebélyes fát kerestem, ennél szélesebb lombozatút, de nem találtam. Tekintélyt parancsol, tiszteletet, de egyben óv is.”

A fényképezés, fénykép mentálhigiénés hatása, működési mechanizmusa több elemből tevődik össze.

A fényképezés mint önkifejezés

A fényképezés segít az érzések kifejezésében, a gondolatok megfogalmazásában. A képi kifejezés a szavakban történő kifejezést segíti, kiegészíti, helyettesíti. „A vizuális információ, akár a többi nem verbális kommunikációs rendszer, olyasmit képes közölni velünk az élmény közvetlen, személyes és totális jellege folytán, amit szavakban nem vagy csak nagyon körülményesen és korlátozottan lehet. … „A nyelv nem tudja közvetlenül ellátni ezt a feladatot, mert ő maga nem jelent közvetlen érzéki kapcsolatot a valósággal; csak arra való, hogy megnevezzük vele, amit látunk, hallunk vagy gondolunk.”” (Gyebnár Viktória)

Önarckép: „A képhez összehordtam az ágyamra a szobámban elől levő tárgyakat; úgy érzem ezek fejezik ki legjobban az aktuális hangulatom, személyiségem. A kép zsúfolt, színes, vidám, de egy kicsit össze-vissza, rendszertelen, kusza. De ezt mind érzem.”

A fényképezés mint alkotás

A fényképezés segít az egyes témákhoz való viszony, érzés felismerésében, megértésében. Az alkotás egy olyan folyamat, amiben előkerülnek az alkotó korábbi, a témával kapcsolatos élményei, érzései, és ezek összekapcsolódnak az alkotáskori tudásukkal, gondolataikkal. Lehetővé teszi, hogy az alkotó átéljen régi eseményeket, de egyben azt is, hogy ezeket az érzéseket eltávolítsa magától. A fényképezés „… egyszerre kínál részvételt és elidegenedést, önnön életünkben éppúgy, mint a másokéban: lehetővé teszi, hogy részt vegyünk benne, s eközben erősíti az elidegenedést.” (Susan Sontag)

Hűség: „Ez abból indult, hogy K. a múltkor megkérdezte, hűséges vagyok-e és az inkább monogámia, és aztán elgondolkodtam és rá kellett jönnöm, hogy egy dologhoz vagyok hű, az pedig a szeretet. A sok csúnya dolog körülöttem, bármi is lehet, de a szeretet marad, amihez hű maradok. Feltétel nélküliség, önmagunkhoz való hűség, bármi történjen is, a szeretet mindig is bennem volt, van, lesz.”

Szembesítő pillanatkép

A fényképezés pillanatfelvétel a lélekről. Az alkotó olyan dolgokkal szembesülhet a témához fűződő viszonyával, azaz önmagával kapcsolatban, amelyek addig nem tudatosultak benne. Ennek oka, hogy a képi megfogalmazás előhozza a tudattalant. „Az emberi lélek legősibb tartalmai közé tartozik a kép, mint ezt Freud is megállapította. Emlékeink legnagyobb része, álmaink, fantáziáink is vizuálisak. Az álom, a víziók, sőt a képzelet legközvetlenebb kifejezője ősidőktől fogva a kép, illetve a képzőművészet. Mi lehet bennük a közös? A tudattalan, melyből származnak.” (Hárdi István)

Önarckép: „Nem teljesen kiszáradt, de kevés vizű Tisza tó. Mit is éreztem akkor... Hmm. Azt, hogy üres vagyok, mint a leeresztett Tisza-tó.”

A kép „visszahat” a készítőjére. Új dolgokat láttat meg, új értelmet ad a már ismert dolgoknak, új érzéseket keletkeztet. Szembesít valamivel, rádöbbent valamire, felismerésre vezet. „A mű megváltoztatja alkotóját.” (Paul Valéry) A fényképek hatására megváltozhat az alkotó egyes témákhoz való viszonya, érzése.

Alkotó és befogadó kölcsönhatása

A nézők, azaz a befogadók véleménye, értelmezése utólag alakítja a kép jelentését. Egyrészt megváltoztathatja a kép jelentését az alkotó számára, másrészt a befogadó a saját élete, szemlélete szerint egy teljesen más jelentést adhat a képnek. „A műátélés folyamata szembetűnően eltér az alkotóétól abban, hogy éppen megfordítottja az övének. Az alkotónál az élmény az elsődleges s ennek átszűrődése személyiségén eredményezi a művet. A műátélő a műből indul ki, ez számára az élmény. Ezt fogadja be s szűri át személyiségén. Eredménye nem új, önálló alkotás lesz, hanem a művész alkotásának felfogása és megértése – illetve a művész élményeihez hasonló, de attól egyben-másban eltérő élményének átélése. […] A műátélő sokat hozzáad saját tapasztalataiból, élményvilágából. Az alkotóhoz hasonlóan ismeretein, tudásán, tapasztalatain kívül hajlamait, érzelmeit, vágyait is rávetíti a műre. [...] A műátélő … utánéli a művet s egyúttal a maga számára újra is alkotja azt. Ezáltal a műalkotás létrehozásának mintegy maga is részesévé válik.” (Halász László)

Elköteleződés: „Kettős dolognak kell lenni. Mindenki ugyanannyit rak bele, e nélkül nem működik. Közös művelet végrehajtása (akár csak egy projekt erejéig is), a másik nélkül összeomlik a dolog, ki is lehet szabadulni belőle (B. gondolkodásmódjára rímel), kicsit liberálisabb, mint az eddigi szemléletem, ami nem változott meg, csak most más fényben tűnt fel.”

Érdeklődni e-mailen és telefonon, jelentkezni itt lehet.